حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

"حکمرانی خوب" مفهوم تازه ای است که در ادبیات مدیریت و توسعه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و در اصلاحات مدیریتی شاخصهای دقیقی را مطرح ساخته است. در این مقاله حکمرانی خوب از معنای اولیه آن که ویژگیهایی را برای دولتها بر می شمرد فراتر رفته است و آن را حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت، سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی، سازمانهای نظامی، نهادهای مذهبی و گروههای ذینفوذ داشته است که از طریق رسانه ها به هم پیوند میخورند. بدین ترتیب حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی است که به همراه، هم توسعه و بهبود را برای جامعه به ارمغان میآورد.

کلیدواژه‌ها