شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم)

نویسندگان

دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند با نیرویی اندک، قدرت عظیمی بسازد. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است. اجرای مدیریت دانش مستلزم فراهم نمودن پیشزمینه های مناسب است. از جمله این پیشزمینه ها، هماهنگی لازم میان عوامل مختلف سازمانی است. در این پژوهش از میان عوامل مختلف سازمانی، عوامل فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است .
فرایند مدیریت دانش نیز مؤلفه های متعددی را شامل می شود که از میان آنها مؤلفه های تولید دانش و انتقال دانش در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند. سازمان مورد مطالعه شرکت همکاران سیستم، بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور است. با تحلیلهای انجام شده بر روی داده های گردآوری شده، این نتیجه حاصل شد که بین عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی) و مؤلفه های مدیریت دانش (تولید و انتقال دانش) رابط ی معناداری وجود
دارد. بنابراین در پیاده سازی مدیریت دانش این عوامل از مهمترین مؤلفه هایی هستند که باید مدنظر قرار گیرند. تحلیل اولویت بندی عوامل، نشان میدهد که عامل فرهنگ سازمانی تأثیر بیشتری در روند پیاده سازی مدیریت دانش داشته است.

کلیدواژه‌ها