تبیین اثرات شخصیت بر تضاد کار خانواده و پیامدهای آن بر کارکنان

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت-دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

چکیده

تصور عمومی بر این است که شغل معلمی به لحاظ اینکه ساعات کاری محدودی دارد، از لحاظ تضاد کار خانواده بهترین شغل برای زنان است و زنان در این شغل استرس کمی داشته و تضاد کار خانواده را احساس نمی کنند. این تحقیق درصدد است تا رابطه بین شخصیت و تضاد کار خانواده را تبیین کرده و پیامدهای تضاد کار خانواده را بر رضایت شغلی، عجین شدن با کار در معلمان بررسی کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تضاد کار خانواده در شغل معلمی وجود داشته و موجب استرس، نارضایتی شغلی و بیگانگی از کار می شود و بخش اعظمی از این تضاد به خاطر این است که قسمتی از کار معلمان (مثل تصحیح اوراق) در خانواده انجام می شود.

کلیدواژه‌ها