پایش وضعیت(CM)، تحولی در کاهش هزینه صنعت

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

در عصر پر رقابت امروز، یکی از دلمشغولی های مدیریت صنایع در شرکتها، عمدتاً کاهش هزینه های تمام شده محصولات است. زیرا اقدامی که می تواند شرکتهای تولیدی را در این محیط رقابتی موفق دارد، علاوه بر کیفیت برتر تولیدات، کاهش حساب شده هزینه ها می باشد. یکی از مهمتر ین نقاطی که مدیران می توانند در زمینه کاهش هزینه ها مانور دهند، فعالیت های نگهداری و تعمیرات (نت) است زیرا استفاده از تکنیک ها و روشهای علمی به طورحتم کمک زیادی در این زمینه خواهد کرد. برای نشان دادن موارد فوق، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده تا چگونگی استفاده صحیح از سیستم پایش وضعیت(CM) از طریق آنالیز روغن، بررسی شود تا به موقع از خرابیهای ناشی از دستگاهها آگاهی یافته و از این طریق با تعمیرات پیشگیرانه، جلوی زیان را قبل از اینکه به وقوع بپیوندد، گرفته شود و ثانیاً به طور چشمگیری صرفه جویی در مصرف روغن و متعاقبآ کاهش هزینه ها را داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها