ارائه یک مدل برای تدوین استراتژی در شرکتهایی با کسب وکار چندگانه (همراه با مطالعه موردی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

استراتژی در سطح شرکتهای چندرشته ای یا همان "استراتژی مادری " موضوعی است که اخیراً در حوزه برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه شرکتهای چندرشته ای دارای زیرمجموعه های مختلفی می باشند که در فضاهای گوناگون فعالیت می نمایند و با شرایط محیطی مختلفی روبرو می باشند، پس نمیتوان برای همه ی این شرکتها از رویکرد استراتژی یکسانی استفاده نمود. مطالعات نشان میدهد تعداد شرکتهای چندرشته ای در جهان همواره رو به افزایش میباشد. به طوری که در سال 2000 میلادی تعداد دویست هزار شرکت با کسب وکار چندگانه در جهان به فعالیت مشغول بودند که در سال 2005 ، به بیش از پانصد هزار شرکت رسیده است. بنابراین ارائه ی رویکردی برای تعیین چگونگی مدیریت و رفتار با شرکتهای تابعه به عنوان یک چالش اساسی در این گونه شرکتها مطرح میباشد. در این مقاله استراتژی در سطح شرکتهای مادر از نقطه نظر عملکرد واحدهای کسب وکار در برابر عمر سازمان مورد کنکاش قرار میگیرد و سعی شده است با ارائه ی یک مطالعه موردی مدل پیشنهادی تشریح شود.

کلیدواژه‌ها