بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

قابلیت استخدام کارکنان مفهومی است که در جهت ایجاد امنیت استخدام به عنوان جایگزین امنیت شغلی در روابط استخدامی جدید طرح شده و در دهه های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصتهای شغلی و حرفه ای در درون سازمان و بین سازمانها در طول کارراهه تعریف می شود. این مفهوم مهمترین عامل تعیین کننده انطباق پذیری و موفقیت فرد در محیط کاری متلاطم امروزی محسوب می شود. عوامل و شرایط متعددی نظیر؛ عوامل فردی، سیاست های سازمانی و ... بر ارتقای قابلیت استخدام کارکنان موثر هستند. در این راستا این مقاله به دنبال بررسی تاثیر نوع روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نوع روابط استخدامی و قابلیت استخدام کارکنان وجود ندارد. البته در برخی از ابعاد و مؤلفه های قابلیت استخدام کارکنان همانند انگیزش، کارراهه و انگیزش یادگیری تفاوت معناداری احساس می گردد.

کلیدواژه‌ها