کارآفرینی فردی و بنگاهی مطالعه ای دراداره کل تربیت بدنی استان زنجان

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین

2 اه پیام نور واحد ایجرود

چکیده

در پژوهش حاضر کارآفرینی در اداره کل تربیت بدنی استان زنجان و ارتباط عوامل فردی (شخصی)، شخصیتی و سازمانی با آن، با هدف تقویت و ارتقای سطح کارآفرینی طی بهمن ماه 1386 تا شهریور 1387 مطالعه گردید. در این تحقیق میزان رابطه بین متغیرهای ویژگی‌های فردی (شخصی)، شخصیتی و سازمانی با کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفتند.در نتیجة تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها بین هر یک از متغیرهای ویژگی‌های فردی (شخصی)، شخصیتی و سازمانی با کارآفرینی رابطه معنی‌داری بدست آمد و همچنین دررابطه با اثر همزمان بین ویژگی های یاد شده وکارآفرینی رابطه معنی‌داری بدست آمد و مشخص شد که ویژگی‌های شخصیتی به تنهایی قادر است 64/69 درصد تغییرات کارآفرینی را تبیین نماید و نیز آشکار گردید که کارآفرینی سازمان مورد مطالعه با کسب نمره 47/30 از حد متوسط (یعنی 50 درصد) پایین‌تر است.

کلیدواژه‌ها