ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

چکیده

امروزه، به منظور ارزیابی کارایی و بهره وری سیستم های دانشگاهی از مدل های ریاضی تحقیق در عملیات استفاده می شود. این مدل ها مجموعه ی از فعالیت های آموزشی پژوهشی و خدماتی را به عنوان شاخص های ورودی و خروجی در نظر می گیرند و با توجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از شاخص ها در مجموعۀ عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجی ها بر مجموع موزون ورودی ها به عنوان میزان کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می شود. در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارآیی فنی یازده گروه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته که در دو حالت بازدهی به مقیاس ثابت و بازدهی به مقیاس متغیر محاسبات انجام پذیرفته است و نتایج به دست آمده از محاسبه کارآیی نشان می دهد که از مجموع 11 واحد مورد بررسی 6 واحد کارا و تنها در 5 واحد با ناکارایی مواجه می شویم همچنین رتبه بندی کارآیی گروه های آموزشی، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروه ها و وضعیت استفاده از منابع نیز بیان شده است.

کلیدواژه‌ها