رویکردی نوین از دیدگاه مبتنی بر منابع به استراتژی سطح شرکتی در شرکتهای مادر

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده

این مقاله، به تعمیم دیدگاه مبتنی بر منابع به استراتژی سطح شرکتی می پردازد و با تمرکز بر شرکت های مادر مفهوم مزیت رقابتی را که از موضوعات کلیدی تبیین استراتژی سطح کسب وکار می باشد با مفهوم متناظر در استراتژی سطح شرکتی جایگزین و با عنوان مزیت مادری در سطح شرکت های مادر ارائه می کند. در ادامه بر ویژگی های درونی شرکت های مادر که منشاء خلق مزیت مادری می باشد تمرکز می شود و پنج ویژگی مزیت ساز در این ارتباط تبیین می گردد. این مقاله همچنین به این موضوع می پردازد که مزیت مادری به عنوان خطوط راهنما جهت اتخاذ تصمیمات دوگانه مطرح در استراتژی سطح شرکتی که شامل تصمیمات پرتفولیو (سبد سرمایه گذاری) و تصمیمات کنترل و هدایت کسب و کارهای تابعه می باشد دارای نقش اساسی می باشد و این تصمیمات، همگی بایستی بر مبنای تاثیراتی که بر توسعه یا حفظ مزیت مادری می گذارند مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. این مقاله با بسط و توسعه ماتریس موقعیت رقابتی به ماتریس موقعیت مادری که در سطح شرکتهای مادر قابل طرح است خاتمه می یابد.

کلیدواژه‌ها