بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشکده مدیریت بابلسر

چکیده

اتوماسیون اداری موضوعی است که اخیرا در حوزه فناوری اطلاعات مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با توجه به این که اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید، جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان می باشد. از همین رو است که راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد. در این فرایند، مکاتبات کاغذی، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و افزایش بهره وری عملی می گردد. در این مقاله، مشخص نمودن تأثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی از طریق آزمون سه فرضیه تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی و کارایی و اثربخشی مدنظر قرار گرفته و طی مطالعه موردی در یک شرکت خدمات پس از فروش و آزمون فرضیات از طریق t-test نتایج دلالت بر آن دارد که به کارگیری اتوماسیون اداری بر عواملی نظیر کارایی، اثربخشی و بهره وری درحوزه منابع انسانی تاثیر مستقیم داشته اما میزان تاثیرات، در حد چشمگیری نبوده است.

کلیدواژه‌ها