شناسایی و اولویت بندی شاخص های تناسب شغل و شاغل در جذب نیروی انسانی متخصص

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت – سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

2 دانشکده مدیریت –دانشگاه پیام نور بابل

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

تامین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود و سایر وظایف مدیریت (برنامه ریزی و سازماندهی و...) وقتی در عمل تحقق پیدا می کند که نیروی انسانی مناسب و متخصص برای اجرای آن وجود داشته باشد. انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت زیادی برخوردار است; زیرا انتخاب نامتناسب، یعنی انتخاب کسانی که توانایی و شایستگی انجام دادن کار را ندارند یا کسانی که بعد از مدتی سازمان را ترک می کنند، هزینه های سنگینی به سازمان تحمیل می کند. انتخاب و استخدام افراد یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است که شاخص های متعددی را در بر می گیرد. در این تحقیق نسبت به شناسایی شاخص ها و اولویت بندی آنها اقدام گردیده است. نمونه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مدیران آموزشی شاغل در ادارات و بخش های خصوصی قزوین
می باشد. از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- کاربردی می باشد که با استفاده از روش های ریاضی تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) رابطه بین شاخص ها و عوامل موثر بر تناسب شغلی با استفاده از محاسبه و مقایسات زوجی مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل اولویت بندی عوامل نشان می دهد که تاثیرگذاری این عوامل در دو بخش عمومی و خصوصی متفاوت می باشند و چنانچه این عوامل در مرحله استخدام و انتخاب کنترل شوند می تواند تناسب شغلی را به حداکثر ممکن برساند.

کلیدواژه‌ها