تأثیر به کارگیری رایانه بر بهره‌وری نیروی انسانی در بخش اداری صنعت

نویسنده

دانشکده صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده

کشور ما برای دستیابی به یک سیستم اقتصادی مطلوب لازم است کوتاهترین مسیر را با توجه به زمان برای رسیدن به هدف برگزیند و این سیستم هنگامی به هدف خود دست می‌یابد که با صرف حداقل ورودی‌ها، بهترین و بیشترین خروجی‌ها را به بار آورد. برای این منظور تنها یک راه در پیش‌ روست و آن گذر از وادی بهره‌وری است. دراین میان بهره‌وری نیروی انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در بالا بردن بهره‌وری کل بازی می‌کند. زیرا سرمایه های انسانی فراهم آورندگان سرمایه های مادی اند و نبود سرمایه های انسانی خود را به صورت نیاز به سرمایه مادی و وابستگی اقتصادی جلوه گر می سازد. در این مقاله که بر پایه پژوهش انجام شده درصنعت کشور با درنظرگرفتن تأثیر رایانه بر میزان بهره‌وری نیرو انسانی در بخش اداری در پی یافتن نقاط ضعف با توجه به عواملی همچون شرایــط احـراز شغل با شرایـط کارکنان در به کارگیری رایانه، سرعت انجام کار با رایانه و با شرایط کار، امنیت در به کارگیری رایانه، میزان بازده سرمایه‌گذاری در به کارگیری رایانه و رضایت‌مندی در به کارگیری رایانه بوده و عوامل مذکور بر اساس عدم تطبیق آنان در به کارگیری رایانه از دید کارکنان و مدیران رتبه بندی شده و برای رفع این نقاط ضعف و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی راهکار هایی ارائه گردیده است. در این راستا چند صنعت خودروسازی کشور به صورت نمونه تصادفی و به عنوان موارد مورد مطالعه انتخاب شده اند و با جمع‌آوری اطلاعات و بررسی های آماری بر روی داده‌ها، تجزیه و تحلیل نهایی انجام و نتایج ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها