بررسی رابطه جو سازمانی با کارآیی شعب بانک

نویسندگان

1 موسسه علوم بانکی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

به نظر می رسد بانکها به عنوان مؤسسات مالی دارای وظایف و خدمات مشابهی هستند اما از لحاظ جو سازمانی و روابط انسانی بین کارکنان و عملکرد مشارکت در تصمیم گیری و کارآیی با هم متفاوت هستند. مدیران ارشد و مجرب متوجه این امر هستند که اگر جو حاکم در بانک نامطلوب باشد در نهایت عملکرد و کارآیی نهایی بانک از وضعیت قابل قبولی برخوردار نخواهد بود. به عبارت دیگر بانکها با امکانات یکسان و مشابه میزان موفقیت متفاوتی دارند. بنابراین تفاوت بانکها فقط به تعداد مشتریان و امکانات و دیگر خصوصیات کمی محدود نمی شود. هر بانک خصوصیات منحصر به فردی دارد که آن را از بانک دیگر متمایز می کند. این خصوصیات داخلی که جو سازمانی نام دارد از تلاش و روابط متقابل گروه های شاغل در بانک اعم از رئیس و کارکنان ناشی می شود و نه فقط رفتار کارکنان و بلکه مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر کارآیی بانکها از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی بانکها جایگاه ویژه ای پیدا می کند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه فضای سازمانی با میزان کارآیی بانک در منطقه کرج می پردازد.

کلیدواژه‌ها