بررسی کاربرد شیوه های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای در صنعت پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده با ابزارهای متعدد و روش های مختلف همراه است (مثل شبیه سازی مونته کارلو، معادل های قطعیت، قواعد تصمیم نظریه بازی ها و استدلال گزینه واقعی) هدف از این پژوهش بررسی کاربرد شیوه های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای در صنعت پتروشیمی ایران است. معمولاً بزرگترین و پیچیده ترین پروژه ها در حال حاضر در این صنعت انجام می شود. از آنجا که در حوزه شیوه های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای تاکنون مطالعات تخصصی چندانی صورت نگرفته است. در این تحقیق قصد داریم به دو هدف عمده دست یابیم. نخست آنکه این شیوه ها را به صورت منسجم در یک مقاله جمع آوری و ارائه نماییم و دیگر آنکه درک مدیران فعلی صنعت روبه رشد پتروشیمی را در شرایط عدم قطعیت که ویژگی حاضر دنیای فعلی کسب و کار است مورد مطالعه قرار دهیم. با توجه به یافته های پژوهش افزایش در عدم قطعیت های خاص با کاربرد روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده (معادل های قطعیت، تکنیک نظریه بازی و تکنیک استدلال گزینه واقعی) همراه نیست و در مورد روش مونته کارلو افزایش در عدم قطعیت های خاص با کاربرد روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده شیوه مونته کارلو همراه است. همچنین می توان عنوان نمود که عامل عدم قطعیت مالی (عدم قطعیت سود و عدم قطعیت نرخ تورم) به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روی استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده محسوب می شود و عدم قطعیت نرخ تورم اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر روی روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده است.

کلیدواژه‌ها