ارزیابی کیفیت وب سایت ها ابزارها و معیارها

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وب سایت ها ابزارهای مناسبی برای برقراری ارتباط بین سازمان ها، کاربران و شهروندان هستند. با دسترسی روبه رشد افراد به اینترنت، تعداد مراجعه کنندگان به وب سایت ها نیز افزایش یافته است و موضوع کیفیت آنها روزبه روز بیشتر مورد توجه واقع شده است. مهمترین هدف هر وب سایت ارائه اطلاعاتی است که پاسخ گوی انتظارات کاربران باشد. مرور ادبیات نشان می دهد که به علت تنوع وب سایت های موجود نمی توان به آسانی به تعریف واحد و دقیقی از کیفیت خدمات وب سایت ها دست یافت. در این مقاله پس از اشاره به ادراک کاربران در مورد کیفیت وب سایت ها از منظر پژوهشگران و متخصصان، عوامل موثر در موفقیت وب سایت ها تشریح می شود و در پایان استانداردهای راه اندازی وب سایت ها توضیح داده خواهد شد

کلیدواژه‌ها