بهبود توان عملیاتی بندر شهید رجایی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

در این مقاله به بررسی ترکیب مطلوب افزایش طرح های بهبود دهنده عملیات تخلیه و بارگیری ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی می پردازیم. برای این منظور از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره استفاده خواهیم کرد. برای شبیه سازی سیستم و آلترناتیو های بهبود دهنده از نرم افزار شبیه سازی ARENA و برای تحلیل آلترناتیوها از مقایسات زوجی روش AHP و روش TOPSIS استفاده می کنیم. در این پژوهش 4 آلترناتیو کلی و 4 شاخص تصمیم گیری جهت رتبه بندی در نظر گرفته شدند. 4 آلترناتیو کلی عبارت بودند از اسکله، گنتری کرین، ترانستینر و ریچ استاکر؛ و 4 شاخص تصمیم گیری عبارت بودند از هزینه، عمر مفید، مدت زمان تحویل و حجم تخلیه و بارگیری سالیانه. با توجه به محدودیت های سیستم برای افزایش تجهیزات و همچنین در نظر گیری شاخص های مختلف تصمیم گیری بهترین آلترناتیو برای بهبود سیستم شناسایی شد. این آلترناتیو عبارت بود از افزایش 5 اسکله، 15 گنتری کرین، 38 ترانستینر و 44 ریچ استاکر.

کلیدواژه‌ها