بهینه سازی طرح استقرار جایگاه سوخت رسانی با کاربرد ابزار شبیه سازی در تئوری صف

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

بحران های انرژی در جهان و تقاضای روزافزون منابع سوختی چالش های متعددی را در سطح بین المللی به وجود آورده است. آمار و اطلاعات منتشره در سال 2003 نشان می دهد که ایران با مصرف بنزین 19،889 میلیون لیتر در سال با سرانه مصرفی، بیش از دو برابر میانگین مصرف جهانى، رتبه دهم در جهان را به خود اختصاص داده است. افزایش بی سابقه قیمت سوخت در طی سال های اخیر، بهینه سازی و مدیریت بر مصرف سوخت را امری ضروری نموده است.
در این مقاله سعی می شود با ارایه طرح بهینه چیدمان برای جایگاه های سوخت رسانی، دو هدف افزایش ظرفیت استفاده از ایستگاه سوخت و رضایت مندی مشتریان را پوشش دهد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش تکنیک های تئوری صف و ابزارهای شبیه سازی هستند.

کلیدواژه‌ها