بررسی هزینه سرمایه ضمنی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هزینه سرمایه ضمنی یکی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم گیری و انتخاب راه کارهای بهینه در خصوص سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به منظور افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی است. در این زمینه موضوع تأمین مالی به طور اعم و هزینه سرمایه ضمنی به طور اخص در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و شناسایی وجود رابطه بین ایجاد تغییرات در ساختار سرمایه و هزینه سرمایه ضمنی شرکت ها است و اینکه هزینه سرمایه ضمنی متأثر از چه عواملی است؟ جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد بررسی شامل 108 شرکت فعال در طی سال های 1383 لغایت 1387 است. داده های مورد نیاز پژوهش از دفتر آمار و اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار کشور گردآوری شده اند. در این پژوهش نوع رابطه در فرضیه ها همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده می شود. نرم افزار مورد استفاده برای اجرای محاسبات و تخمین مدل رگرسیون، SPSS و Excel است.

کلیدواژه‌ها