طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازما های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازمان های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای با استفاده از یک مدل سه بعدی (پرورش ویژگی ها، تحریک انگیزه ها و دانش و مهارت های کارآفرینی) می باشد. نمونه آماری 260 نفر از شرکت های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران بوده و داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 91% جمع آوری و سپس به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافته ها براساس آزمون ویلکاکسون و با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بر توسعه کارآفرینی سازمان های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای موثر بوده است. آزمون تحلیل عاملی نیز متغیرهای تحقیق را در قالب هفت عامل ارائه نموده و در نهایت الگوی معادلات ساختاری، مدل را به صورت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار داد و کلیت مدل مورد تأئید واقع گردید. در پایان مقاله، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته‌ها، موارد مذکور جمع‌بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها