بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM1 بر هزینه های کیفیت COQ

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هزینه یابی کیفیت، روش هزینه ‌یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه ‌های پیشگیرانه و هزینه ‌های تضمین کیفیت در برابر هزینه ‌های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. مدل EFQM به عنوان یکی از مدل های تعالی سازمانی با استناد به معیارهای 9 گانه خود ابزاری مناسب برای آسیب ‌شناسی و طراحی برنامه‌های توسعه سازمانی به شمار می‌رود. این مقاله سعی بر آن دارد که از طریق بررسی معیارهای مدل EFQM و COQ و همچنین پرسشنامه طراحی شده که در میان حدود 1290 ارزیاب بین المللی توزیع و جمع-بندی شده است به بررسی به کارگیری مدل EFQM بر بهبود هزینه ‌های کیفیت بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تاثیرگذاری هر یک از معیارهای 9 گانه مدل EFQM بر طبقات هزینه های کیفیت و در نهایت بر مجموع هزینه های کیفیت دارد .

کلیدواژه‌ها