نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین)

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شایستگی های مدیران در اثربخشی مدیریت در شرکت مخابرات استان قزوین بر اساس مدل بویاتزیس و شرودر و لوتانز پرداخته شده است. شایستگی های مدیران در دو بعد فردی شامل دانش و معلومات حرفه ای، مهارت ها، ویژگی های شخصیتی و نگرش و بینش و بعد اجتماعی که شامل اعتبار حرفه ای و اعتبار عمومی می باشد، و همچنین اثربخشی طبق الگوی لوتانز با دو معیار رضایت شغلی کارکنان و تعهد کارکنان مورد سنجش قرارگرفته است. هدف از این بررسی تجربی، پاسخ به سؤال ذیل است: آیا شایستگی های مدیران بر اثر بخشی مدیریت تاثیر می گذارد؟ در تحقیق حاضر جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان قزوین است که تعداد آنها 267 نفر می باشد. روش نمونه-گیری استفاده شده برای کارکنان به صورت نمونه گیری طبقه ای با تعداد نمونه 60 نفر می باشند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش کاربردی، توصیفی - همبستگی است.
نتایج حاصل از اجرای تحقیق نشان می دهد که بین شایستگی فردی و اجتماعی مدیران و اثربخشی مدیریت همبستگی وجود دارد و همچنین بین تمام متغیرهای ابعاد شایستگی های مدیران (بعد فردی و بعد اجتماعی) و اثربخشی آنان همبستگی معناداری وجود دارد، بین مهارت های مدیریتی، ویژگی های شخصیتی و نگرش و بینش مدیران با اثربخشی همبستگی معناداری مشاهده نگردید، اولویت بندی تأثیر هر کدام از زیر شاخص‌های متغیرها نیز مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها