بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران مرکز

2 دانشگاه پیام نور تهران مرکز -کارشناس ارشدMBA

چکیده

یکی از مهمترین اهداف استراتژیک سازمانها حفظ نیروی کار مستعد و کارآزموده است. سازمان ها ابزارهای مختلفی را برای نیل به این مهم در اختیار دارند. در این پژوهش (که از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد) سعی شده است، تا توجه مدیران را به اهمیت مدیریت تصویر برند در ذهن کارکنان سازمان (حتی مقدم و ارجح بر مشتریان آن)، جهت حفظ کارکنان، جلب نماییم. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر تصویر ذهنی برند بر وفاداری کارکنان پرداخته شده است. پرسشنامه ای شامل 45 سوال، بر گرفته از مقالات لاتین که برای شرایط بومی، نرم گردیده، در سه برند برتر سال 87 کشور در زمینه مواد غذایی، مورد آزمون قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز با نظر کارشناسان، از طریق روایی محتوا صورت گرفته است. 160پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع، و داده ها با استفاده از، تحلیل مسیر و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که، تصویر ذهنی برند ،منجر به افزایش رضایت و در نهایت و فاداری کارکنان می گردد.

کلیدواژه‌ها