بررسی و تجزیه وتحلیل اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

آموزش و بهسازی نیروی انسانی باعث بینش و بصیرت عمیق تر، دانش و معرفت بالاتر و توانایی و مهارت بیشتر کارکنان در سازمان برای اجرای هر چه بهتر وظایف و مسئولیتهای شغلی می شود و لازمه موفقیت سازمانها در این زمینه استفاده از برنامه ریزی آموزشی دقیق است و باید به گونه ای طراحی شود که با تغییر در مهارتها و دانش افراد ، علاوه بررفع نیازهای حرفه ای کارکنان و مشکلات محیط کار، پاسخگوی محیط متحول سازمانی باشد.در پژوهش حاضر پژوهشگر در صدد پاسخگوئی به این پرسش بوده که " آیا دوره های آموزشی ای که برای کارشناسان ارائه میشود منجر به بهبود نیاز های آموزشی آنان شده است ؟ "
روش انجام این پژوهش توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی جمع‌آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شیوه های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از برنامه نرم افزاری اس. پی. اس. اس استفاده شده است. دستاورد تبینی این تحقیق وجود تفاوت بین دانش نظری و مهارت از نظر اثر بخشی دوره های آموزشی می باشد و می توان بیان داشت که کارشناسان شرکت مذکور با استفاده از دوره های آموزشی توانسته اند بر مهارت خویش بیفزایند در صورتی که نسبت به دانش نظری نمره پایین تری دریافت کرده اند.

کلیدواژه‌ها