ارائه یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه جهت برون سپاری فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه¬ای

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی)

3 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قم،گروه مدیریت صنعتی، ایران،قم.(عهده دار مکاتبات