بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادها در سازمان¬های دولتی از نظر کارکنان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – دانشکده مدیریت وحسابداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین – (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

مقاله حاضر، با هدف بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادات در دستگاههای اجرائی استان زنجان جهت شناسایی عواملی که مانع اجرای این نظام می­شوند انجام گرفته است. بدین منظور دستگاه­های اجرایی از حیث اجرای پیشنهادات ارائه شده به دوگروه موفق و ناموفق تقسیم گردیدند و در هرگروه چهار دستگاه اجرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین موانع اجرایی به دو گروه عوامل ساختاری وعوامل رفتاری تقسیم شده وبرای هر یک از این عوامل چهار متغیر تعریف گردید. به­منظور سنجش موانع اجرای نظام پیشنهادات در دستگاه­های اجرایی استان زنجان، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. پرسشنامه مزبور‌، بین کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف توزیع گردید. پس از تعیین حجم نمونه، اطلاعات به­وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی مستقل، من – ویتنی، ویلکاکسون استفاده شد. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که عوامل ساختاری نسبت به عوامل رفتاری یبیشتر مانع اجرای نظام پیشنهادات دستگاه­های اجرایی هستند. و در شش متغیر از هشت متغیر ذکرشده تفاوت معنا داری بین گروه موفق و گروه ناموفق وجود دارد.