بررسی عوامل اثرگذار بر سیستم ارگونومی در پاسخگویی به نیازهای مدیران و کارکنان مطالعه موردی: ایران خودرو

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران(عهده¬دار مکاتبات)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

این پژوهش با بیان ضرورت وجود سیستم ارگونومی محیط، نقش آن در سلامت کارکنان و تاثیر آن در افزایش کارایی و بهره­وری سازمان، عوامل اثرگذار (محیطی، فیزیکی، حفاظتی، مسائل روحی و روانی و مسائل آموزشی) بر سیستم ارگونومی را به­صورت مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو در سالن­های مونتاژ موتور مورد بررسی قرار می­دهد. این پژوهش، از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی و کاربردی می­باشد. در این پژوهش داده ها به صورت مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روشهای آماری همچون آزمون t، آنالیز واریانس و مقایسات چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خروجی حاصل از آزمون آماری t حاکی از آن بود که درخصوص مسائل روحی و روانی اختلاف معنی داری در سطح  0.05=ρ مشاهده   می­گردد. گرچه لازم به ذکر است در خصوص عوامل محیطی، تهویه و در خصوص عوامل فیزیکی، میزان جابجایی بار نیز اختلاف معنی داری مشاهده شده است. همچنین خروجی حاصل از آنالیز واریانس حاکی از آن بود که از نظر عوامل محیطی، فیزیکی و مسائل روحی و روانی بین نظرات سطوح مختلف (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و پرسنل) اختلاف معناداری مشاهده می‌شود. در ضمن خروجی آزمون مقایسات چند گانه نیز بیانگر این مطلب بود که در اغلب موارد کارکنان نظر متفاوتی نسبت به مدیران عملیاتی، میانی و عالی در مورد وضعیت سیستم ارگونومی محیط کار خود داشته اند. پس از تجزیه و تحلیل نظرات و اثبات این موضوع که سیستم ارگونومی در برخی موارد پاسخگوی نیازهای کارکنان نمی­باشد اقدام به بررسی کاربردی و مشکل یابی سیستم ارگونومی محیط کار گردید و در آخر پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود سیستم ارگونومی ارائه گردید.