بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانیِ شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران (منطقه تهران)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشکده مدیریتِ، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

شناخت و به­کارگیری عوامل افزایش دهنده بهره­وری از جمله اولویت­های اصلی هر سازمان می­باشد. توجه به توسعه نیروی انسانی (به­عنوان اصلی­ترین سرمایه سازمان و عامل ایجاد مزیت رقابتی)، یکی از این اولویت­ها است. هدف این تحقیق مطالعه و بررسی عوامل تأثیرگذار بر ایجاد توانمندی در کارکنان به­عنوان یکی از مهم­ترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می­باشد. در این تحقیق مدل اسپریتزر در خصوص توانمندسازی روانشناختی (که به نگرش و ادراک کارکنان از توانمندی توجه دارد)، ملاک ارزیابی توانمندی قرار گرفته تا به کمک آن، عوامل تأثیرگذار بر شکل­گیری احساس توانمندی (در سه سطح عوامل فردی، گروهی و سازمانی) شناسایی و در قالب یک الگو جهت بهره­برداری در جامعه تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس جهت دستیابی به اهداف پژوهش و استخراج عوامل تأثیرگذار از روش توصیفی – پیمایشی و برای تحلیل میزان اثر این عوامل تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه در جامعه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران (منطقه تهران) اجرا تا به کمک نتایج آن، اولویت هر یک از این مؤلفه­ها در جامعه آماری شناسایی و الگوی بومی عوامل مؤثر بر ایجاد احساس توانمندی روانشناختی، در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی برای شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران (منطقه تهران) ارائه گردد.