مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد به روش سنتی و بازخورد 360 درجه و رابطه آن با رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین(عهده¬دار مکاتبات)

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد