مقایسه قدرت پیش بینی الگوهای ورشکستگی زاوگین ،زیمسکی و شیراتا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشکده مدیرت و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین(عهده¬دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین