الماس رهبری معنوی در نظام اداری ایران

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران (عهده دار مکاتبات).

چکیده

موفقیت یا شکست سازمان­ها تا حد زیادی به کیفیت رهبری آنها بستگی دارد. رهبـران جهت نیل به اهـداف سـازمان از فنون و ویـژگی­هایی خاص بهره می گیرند؛ برخی دارای صفات منحصر بفردی هستند، برخی دیگر رفتارهای ویژه­ای از خود بروز می­دهند، موفقیت برخی به پیروان آنها وابسته است و .... در سالیان اخیر، رویکردهای جدیدی از رهبری معرفی شده­اند که رهبری تحول­گرا، خدمتگزار، فره­مند و... نمونه هایی از آنها هستند. در میان رویکردهای جدید نسبت به رهبری، رهبری معنوی از جایگاه خاصی برخوردار شده است. 

در مقاله حـاضر ضمن مرور مفاهیم و ابعـاد رهبری معنوی، ویژگی­های رهبر معنوی در نظام اداری ایران از منظر خبرگان استخراج شده و در پایان، با بهره­گیری از تحلیل عاملی اکتشافی، ویژگی­های رهبر معنوی در نظام اداری ایران در پنج بُعد گروه­بندی و تقلیل خواهد یافت. این پنج طبقه عبارتند از: توجه به منافع سازمان،  توجه به منافع کارکنان، توجه به منافع جامعه، ویژگی­های فردی و توجه به خویشتن. این پنج طبقه با یکدیگر الماس رهبری معنوی را شکل خواهند بخشید.

کلیدواژه‌ها