امکان سنجی ارائه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

مبادلات تجاری بین افراد، شرکت­ها با یکدیگر و افراد با شرکت­ها و دولت­ها به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره­گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. صنعت بیمه به عنوان یکی از پویا­ترین فعالیت­های تجاری از این فرآیند مستثنی نیست. تکنولوژی اطلاعات تأثیرات متفاوت و گوناگونی را بر فعالیت­های مختلف کاری در صنعت بیمه داشته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن را متحول نموده و مجبور به ترک قید­و­بندها و مقررات سنتی و استفاده از فناوری جدید نموده است. یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه موضوع بیمه الکترونیک است. بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی درصدد فراهم­آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه­ای با استفاده از واسطه­ای ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد.
موضوع اصلی در این مقاله، امکان­سنجی ارائه محصولات بیمه­ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت­های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم می­باشد و به این مسأله می­پردازد که آیا ارائه محصولات بیمه­ای موجود به صورت الکترونیک از ابعاد عملیاتی، فنی، فرهنگی و قانونی امکان­پذیر است یا خیر؟ فرضیات تحقیق بر اساس آزمون میانگین یک جامعه (آزمون T-student و آزمون ویلکاکسن) مورد آزمون قرار گرفتند. یافته­های تحقیق نشان داد که در حال حاضر امکان ارائه محصولات بیمه­ای موجود به صورت الکترونیک از ابعاد مختلف عملیاتی، فنی، فرهنگی و قانونی ضعیف می­باشد.

کلیدواژه‌ها