بررسی نقش ارزش مبتنی‌بر فایده و لذت‌جویانه در رضایت مصرف‌کنندگان از خرید‌ پوشاک در ایران

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

تغییر پارادایم از یک رویکرد مبتنی‌بر فایده در حوزه تجربه خرید و توجه به بُعد دیگر تجربه خرید که ارزش آن براساس میزان لذت‌گرایی و سرگرمی تعیین می‌گردد، از موضوعات چالشی در حوزه رفتار خرید مصرف‌کننده است. پژوهش حاضر به بررسی نقش میانی ارزش مبتنی ‌بر فایده و لذت‌جویانه خرید به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت از تجربه خرید در ارتباط با درگیری ذهنی مصرف‌کننده و گرایش‌های خرید مصرف‌کنندگان شامل گرایش به خریدهای تنوع‌طلبانه، ناخواسته و تفننی و حساسیت به قیمت در بین خریداران پوشاک می‌پردازد.براساس تجزیه و تحلیل یافته‌های این پژوهش از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری، با افزایش درگیری ذهنی خریداران پوشاک (مانتو و پیراهن مردانه) گرایش به خریدهای تنوع‌طلبانه، ناخواسته و تفننی افزایش یافته و این خریداران از حساسیت قیمتی کمتری برخوردار هستند. از طرف دیگر گرایش به خریدهای تنوع‌طلبانه و ناخواسته و داشتن حساسیت قیمتی پایین به پوشاک (مانتو و پیراهن مردانه)، موجب افزایش ارزش مبتنی ‌بر فایده و لذت­جویانه خرید می‌گردد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان رضایت از خرید این خریداران متأثر از روابط درگیری ذهنی، گرایش‌های خرید مصرف‌کنندگان و ارزش مبتنی ‌بر فایده و لذت‌جویانه خرید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها