ارزیابی پیامدهای اجرایی طرح سامان دهی معاملات املاک و مستغلات کشور

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

تظارات افراد از نحوه ارائه و کیفیت خدمات  به­طور مستمر در حال تغییر است. دولت و سازمان­ها نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشند، یکی از ضرورت­های موفقیت سازمان­ها همسو­بودن استراتژی کسب و کار سازمان با استراتژی فن آوری اطلاعات می­باشد. با این فرض مسئولان اتحادیه ­املاک، که رابطی بین بخش خصوصی و دولتی می­باشند، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور را تدوین و اجرا نموده­اند. با استناد به مفاهیم و تئوری­های دولت الکترونیک و استراتژی توسعه خدمات، هدف از این تحقیق تلاش برای بررسی  اهداف طرح مذکور می­باشد.
بر این اساس، فرضیه­های این پژوهش در جهت بررسی میزان تحقق­ اهداف طرح ساماندهی یعنی ساماندهی ارکان معاملات مسکن، شفاف­سازی اطلاعات، کنترل­ قراردادها و یک­پارچگی با سایر سازمان­های ذیربط تدوین گردید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه میان 200 مشاور املاک واقع در شهر تهران توزیع گردید و در نهایت 190 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل آماری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از تأثیر  معنادار دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بود. و نتایج حاصل از آزمون­ اندازه گیری مکرر منجر به بیشترین رتبه و تحقق پذیری به کنترل قراردادها در بین فرضیه­های اصلی شد.

کلیدواژه‌ها