بررسی رابطه بین سبک تفکر و پذیرش تغییر مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 90-1389

نویسندگان

1 دانشکده مدیرت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران(عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این پژوهش «بررسی رابطه بین سبک تفکر و پذیرش تغییر مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر خرم آباد در سال تحصیلی90- 1389» بوده است. جامعه آماری این پژوهش 76 نفر بود که براساس جدول مورگان 62 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده شیوه قرعه­کشی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش دو پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ- واگنر و پرسشنامه پذیرش تغییر رابرت هلر بود. برای روایی این دو ابزار از نظر متخصصان وجهت پایایی از آلفای کرنباخ استفاده شد،که مقدار آن برای پرسشنامه سبک تفکر96/0و برای پرسشنـامه تغییر93/0به دست آمده است. داده­های به دست آمـده توسط نرم افزار SPSS و بـا استفاده از  شیـوه­هـای مناسب آماری از قبیل شاخص­های مرکـزی و پراکنـدگی، آزمون t تک نمونه­ای، تحلیل واریانس، آزمون­های تعقیبی و ضریب همبستگی پیرسون به تناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: سبک غالب تفکر در بین مدیران مدارس راهنمایی شهر خرم آباد اجرایی و قضاوت­گر است. سبک تفکر قضاوت­گر و اجرایی در (طبقه بالا) در بین آن­ها دیده می­شود. در رابطه با میزان پذیرش تغییر بیشتر مدیران 58.1 درصد به عنوان عامل تغییر عمل می­کنند، 38.7 درصد از مدیران ضرورت تغییر را درک می­نمایند و 3.2 درصد مدیرانی هستند که در برابر تغییر مقاومت می­کنند. همبستگی محاسبه شده بین سطوح مختلف سبک­های تفکر و پذیرش تغییر توسط مدیران نشان داد بین سطوح سبک تفکر قضاوت­گر، قانون­گذار و اجرایی با پذیرش تغییر رابطه معنا­دار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها