بررسی رفتار خرید مصرف کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی نراق،ایران(عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی نراق- ایران

3 دانشکده مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی کاشان- ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی رفتار مصرف کنندگان و بررسی تاثیر خصوصیات فردی (یعنی تمایل به متفاوت بودن با بقیه و گرایش به سمت برندهای خارجی) و خصوصیات مختص برند (یعنی کیفیت درک شده و ارزش احساسی) بر قصد خرید کالاهایی با برند خارجی در مقایسه با کالاهایی با برند داخلی پرداخته می شود. کلا" 850 نفر مصرف کننده ایرانی در برآورد شرکت داشتند. که روش تحقـیق از نـظر هـدف کاربردی و از نـظر روش علی از شـاخه پیمایشی می­باشد که ابزار گرد­آوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران انجام شده است. این تحقیق با استفاده از مدل معادله ساختاری به بررسی ارتباط میان متغیرها پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است.
نیاز به منحصربه فرد بودن مصرف کنندگانبر گرایش به کالاهای خارجی تاثیر گذار است. با افزایش گرایش به کالا­های خارجی، مصرف کنندگان کیفیت و ارزش احساسی برندهـای خارجی را بهتر می­داننـد. و هر­ چه پذیرش کیفیت درک شده و ارزش احساسی برندهای خـارجی افـزایش یابد قصد خریـد برند­های خارجی در مصرف کنندگان افزایش می یابد و از نظر مصرف کننده متغیر ATFP به PQ اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها