نتایج به کارگیری نقشه برداری جریان ارزش در شرکت قطعات الکتریکی با استفاده از شبیه ساز ARENA در ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

نقشه‌برداری جریان ارزش ابزاری است که برای بهبود کیفیت و پیاده‌سازی پایه و بنیان تولیدِ ناب بسیار مهم و اساسی می‌باشد. این تکنیک می‌تواند در واحد‌های تولیدی، در سیستم‌های مدیریتی و کسب‌و‌کار به‌کار گرفته شود.این روش جهت دیداری ساختن جریان مواد در طی مراحل مختلف پردازش در کف کارگاه و همچنین مشخص­کردن جریان اطلاعات به‌کار می‌رود. در این مقاله با استفاده از نماد‌ها و تکنیک‌های نقشه‌کشی جریان ارزش در یک مطالعه موردی توسط نرم افزار شبیه ساز ARENA نتایج به کارگیری این تکنیک در یک واحد تولید قطعات الکتریکی ارائه می­شود. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر به­کارگیری این متدولوژی در بهبود شاخص­های کلیدی تولید واحد صنعتی مورد مطالعه می­باشد.

کلیدواژه‌ها