برآورد تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی دوره ( 1385-1338)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر، ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

چکیده

نظریه اقتصادی مختلف در زمینه های گوناگون‌، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در زمینه مصرف‌، طرح نظریه­های متفاوت وجدال برانگیز در علم اقتصاد، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که در تبیین رفتار معرفی جامعه‌، پیش­بینی و برنامه­ریزی­ها کدام یک از مشوق توابع مصرف کینز‌، فریدمن‌، دوزنبری‌، مادیگلیانی و جزء این­ها معیار و ملاک قرار گیرد انتخاب هر یک از این موارد‌، بالطبع پیامدهای گوناگون را به ارمغان می‌آورد و هدف ما در این پژوهش‌، تخمین و تحلیل تابع مصرف بخش خصوصی با استفاده از روش همگرایی و یوهانسن و جوسیلیوس در طول دوره 1338 ـ 1385 برای اقتصاد ایران می‌باشد. نتایج تجربی اقتصادسنجی نشان می‌دهد که در طول دوره مورد مطالعه‌، مصرف هر دوره با در آمد واقعی و در آمد واقعی در دوره قبل رابطه مستقیم دارد و تورم دوره آتی اثر منفی روی مصرف دوره فعلی دارد و مصرف با نرخ بهره رابطه غیر مستقیم دارد بدین معنی که افزایش نرخ بهره باعث کاهش مصرف و افزایش پس انداز می‌شود در ضمن مصرف هر دوره با افزایش سطح عمومی قیمت­ها در آن دوره کاهش می‌یابد و در طول دوره مورد مطالعه‌، میل نهایی به مصرف بلند مدت 14% می‌باشد و بر اساس داده های در آمد و مصرف دوره قبل تنظیم می‌شود در ایران به طور مناسب­تری توضیح دهنده رفتار مصرفی است و بدین روی در سیاست­گذاری­های اقتصادی‌، طراحی و نگارش تابع مصرف بدین صورت توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها