بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان امور مالیاتی استان گلستان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، ساری،ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است تا موانع اجرای استراتژی در سازمان امور مالیاتی استان گلستان شناسایی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی/ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی استان گلستان تشکیل داده­اند. لذا با مرور ادبیات موضوع و بهره­گیری از نظر خبرگان و کارشناسان، در نهایت تعداد 47 متغیر به عنوان موانع اجرای استراتژی شناسایی شدند. با استفاده از آزمون آماری کلوموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که توزیع داده­های پرسشنامه از هیچ کدام از توزیع­های آماری (نرمال، یکنواخت، پواسون و نمایی) پیروی نمی­کند. در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و به­کارگیری آزمون علامت، اصلی­ترین موانع که شامل 35 مورد بودند از میان 47 مانع اولیه استخراج شدند. سپس اقدام به رتبه­بندی این مانع با استفاده از آزمون آماری فریدمن گردید. با مهار این متغیرها، می­توان احتمال شکست در اجرای استراتژی را کاهش داد. 

کلیدواژه‌ها