بررسی و مقایسه تمایل کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر رشته تربیت بدنی و ارائه مدلی برای سنجش تمایل کارآفرینی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

چکیده

کارآفرینی می­تواند سر منشأ تحول اقتصادی و جایگزینی برای فرهنگ کاری مرسوم باشد. در این پژوهش تمایل برای کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در این تحقیق از مدل جامع کارآفرینی استفاده شد. پرسشنامه مذکور بین 42 نفر از دانشجویان دختر و 49 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت­بدنی توزیع شد. داده­های حاصل با نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهند که بین تمایل کارآفرینانه در دانشجویان دختر و پسر از نظر ویژگی­های عزم و اراده، استقلال­طلبی، ریسک­پذیری و خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد ولی این دو گروه دانشجویان از نظر توفیق­طلبی تفاوت معناداری باهم ندارند. در کل نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل کارآفرینانه در دانشجویان پسر رشته تربیت­بدنی بیشتر از تمایل کارآفرینانه دانشجویان دختر این رشته می­باشد. همچنین در این مطالعه، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن این ویژگی­ها محاسبه شد و یک معادله ریاضی برای پیش­بینی میزان تمایل کار آفرینانه دانشجویان ارائه گردید. نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان می­دهد که مهم­ترین ویژگی­های کارآفرینانه به ترتیب عزم و اراده، ریسک­پذیری، خلاقیت، استقلال­طلبی و توفیق­طلبی می­باشند. 

کلیدواژه‌ها