ارائه مدلی جهت حل مسئله انتخاب تأمین‌کنندگان با استفاده از روش تصمیم‌گیری خاکستری و تحلیل ‌عاملی (مورد مطالعه: شرکت سازه گستر سایپا)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

3 استادیار دانشکده صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

انتخاب تأمین­کننده یک مسئله­ تصمیم­گیری چند معیاره است. روش تصمیم‌گیری خاکستری یک روش مناسب جهت رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در صورت وجود معیار­های کیفی و در یک محیط غیر قطعی است. در این روش با استفاده از مفهوم تئوری خاکستری، متغیر‌های زبانی به اعداد خاکستری بازه‌ای تبدیل شده و در روش­های تصمیم‌گیری چند معیاره وارد می­شوند. اما مسئله­ مهم در بسیاری از روش­های تصمیم­گیری چند معیاره، شرط استقلال شاخص‌هاست که در صورت نقض آن نتایج نادرستی حاصل می‌شود. روش پیشنهادی در این تحقیق استفاده از تکنیک تحلیل عاملی جهت تعیین عوامل مستقل و به کارگیری آن­ها به جای معیارهای وابسته در روش تصمیم­گیری خاکستری است.
در روش پشنهادشده، پس از تعیین وزن معیار‌ها و تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری خاکستری اولیه، عوامل مستقل با استفاده از تکنیک تحیل عاملی مشخص می‌گردند. وزن هر عامل از میانگین وزن معیارهای مربوط به آن عامل محاسبه می‌شود. درایه‌های ماتریس تصمیم‌گیری خاکستری پس از تحلیل عاملی نیز از میانگین درایه‌های معیار‌های مربوط به هر عامل در ماتریس تصمیم‌گیری اولیه بدست می‌آید. در نهایت تأمین‌کنندگان با استفاده از مفهوم درجه‌ امکان خاکستری رتبه‌بندی می‌شوند. مدل پیشنهادی جهت رتبه‌بندی 5 تأمین‌کننده‌ سیستم صوتی خودرو در شرکت سازه‌گستر سایپا مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها