انتخاب تأمین کنندگان قطعات در صنعت خودروسازی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

انتخاب و ارزیابی تأمین‏ کننده در مدیریت زنجیره تأمین‏  به صورت گسترده مطالعه و  بررسی شده است و روش های تصمیم گیری متنوعی برای انتخاب تأمین‏ کننده پیشنهاد شده است. سازمان ها هم اکنون دریافته اند که قیمت پیشنهادی، تنها ملاک انتخاب و همکاری با تأمین‏‏ کننده نمی باشد. مسئله انتخاب تأمین‏‏ کننده فرآیندی پیچیده است که شامل معیارهای کمی و کیفی مختلفی است. در این مقاله به موضوع انتخاب و رتبه بندی تأمین‏‏ کنندگان قطعات در صنعت خودرو با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1، به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری چند معیاره2، پرداخته می شود. در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مسئله انتخاب تأمین‏‏ کننده بررسی و اوزان معیارها به کمک روش AHP گروهی مشخص خواهد شد. ماتریس های مقایسات زوجی نیز توسط کارشناسان خبره تکمیل شده و از آنها میانگین هندسی گرفته شده است. در پایان نیز مسئله مطالعه موردی انتخاب تأمین‏‏ کننده قطعه فنر لول در خودروی "تیبا" همراه با تحلیل حساسیت نتایج آمده است.

کلیدواژه‌ها