بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر کارایی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، ایران

چکیده

اتوماسیون اداری یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به راه­کارهای مفید جهت صرفه جویی در زمان، سرعت پاسخگویی به مشتریان، افزایش دقت در انجام کارها و کاهش هزینه­های سازمان است. هدف اصلی از این مقاله، شناسایی تأثیر اتوماسیون اداری بر کارایی سازمان است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان یک سازمان دولتی بود که تعداد آن97 نفر است، که از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 48 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می­باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده از نظر اساتید و متخصصان سازمان، و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون یکطرفه تی استیودنت و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل­های انجام شده بر روی داده­های گردآوری شده، این نتیجه حاصل شد که اتوماسیون اداری بر استفاده بهینه از زمان، سرعت پاسخگویی به مشتریان و دقت در انجام کارها تأثیر دارد و در نتیجه باعث افزایش کارایی سازمان شده است. 

کلیدواژه‌ها