ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، با تغییر رویکردها از اداره امور عمومی به سمت مدیریت دولتی، بخش دولتی نیز به‌طور مستمر در صدد دست­یابی به کارایی و افزایش اثربخشی عملکرد بوده است، تا جایی که در نیل به این اهداف و ارائه خدمات با کیفت بالا به شهروندان، دولت­مردان تحت فشار بوده‌اند. کارآفرینی دولتی از جمله استراتژی‌هایی است که با هدف احیای عملکرد دولت به سرعت در بخش دولتی گسترش یافته است و چارچوب‌هایی را برای بخش‌های دولتی و غیرانتفاعی ارائه کرده است. این چارچوب­ها به منظور افزایش بهره‌وری و اثربخشی در بخش دولتی و افزایش توان پاسخ­گویی این بخش توسعه یافته است. با توجه به اهمیت این امر، پژوهش حاضر در صدد بررسی و شناخت عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دولتی است.
این پژوهش، تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است که در سازمان­های دولتی استان تهران انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود رابطه بین عوامل ساختاری و عملکرد سازمانی از طریق کارآفرینی سازمانی است. 

کلیدواژه‌ها