معماری نظام اداری در پرتو سیاست های کلی ابلاغی

نویسنده

دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

چکیده

سیاست­های کلی نظام اداری در حقیقت خط مشی­های کلان اداری هستند که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و به عنوان الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت­های سه قوه، نهادهای غیر دولتی و نیروهای مسلح را در حوزه نظام اداری راهبری می­کنند. منظور از نظام اداری مجموعه­ای است از عناصر به­هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش­های حاکم) که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند.
سیاست­های کلی نظام اداری خود دستاورد ارزش­مندی است که بـرای اولین بار در حیات نظام اداری تدوین و ابلاغ شـده است. بـرای پیاده­سازی سیاست­های کلی نظام اداری لازم است ضمن تدوین خط­مشی­های اجرایی در ارتباط با عناصر نظام اداری، برنامه­های تحول در نظام اداری تهیه و به اجرا گذاشته شوند تا با ارتقای قابلیت­های نظام اداری بتوان ابزار مناسبی برای پیاده­سازی مفاد چشم­انداز 1404 را فراهم ساخت. از این رو، لازم است در درجه اول با شناخت دیدمان غالب در تدوین سیاست­های کلی، راهنمای عمل برنامه­ریزان برای تدوین برنامه­های بهبود و تحول در نظام اداری را مشخص کرد؛ در غیر این صورت این خطر وجود دارد که عدم هم­ترازی بین سیاست­های کلی و برنامه­های تحول اداری به ناکامی در پیاده­سازی سیاست­های کلی نظام اداری منجر شود که در این مقاله به آن پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها