پژوهشی پیرامون تحلیل و تبیین اخلاق اسلامی کار در سازمان¬های دولتی ایران (مطالعه موردی: سازمان¬های دولتی استان قزوین)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در رشد و توسعه اقتصادی، اخلاقِ کار یکی از عوامل مهم شناخته شده است. ماکس وِبر بیان داشت که آن­چه باعث پیشرفت غرب شد، تغییر نگرش نسبت به کار و به وجود آمدن اخلاق کاری جدید می­باشد. در شش قرن ابتدای ظهور اسلام همین عامل (اخلاق کار) باعث رشد و توسعه کشورهای اسلامی شده بود. بر آن شدیم تا وضعیت اخلاق اسلامی کار در سازمان­های دولتی استان قزوین را مشخص نماییم. از این رو در ابتدا به صورت تصادفی 20 سازمان دولتی در سطح اداره کل انتخاب و به روش طبقه­بندی شده از درون هر یک از سازمان­های مورد نظر، با روش نمونه­گیری تصادفی300 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند، داده­ها توسط پرسشنامه استانداردی جمع­آوری و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که وضعیت اخلاق اسلامی کار در این سازمان­ها بیش از میانه و در سطح رضایت بخشی قرار دارد. عوامل جمعیت شناختی، تحصیلات و سن بر روی اخلاق اسلامی کار مؤثر است، اما جنسیت بر روی آن تأثیرگذار نمی­باشد. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها