ارزیابی عملکرد شعبات بیمه نوین با استفاده از الگوی BSC و روش Topsis

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمان­های مختلف از جمله مسائل بسیار مهمی است که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان سازمان­های مختلف، شرکت­های بیمه به عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشور دارد. به طوری­که عملیات موفقیت­آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آنها ایجاد می­کند. بنابراین برای نایل آمدن به این امر در هر اقتصادی شرکت­های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت­آمیز، در تحقق اهداف و استراتژی­های خود داشته باشند [4].
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد شعب بیمه نوین منتخب می­باشد.در این راستا 4 شعبه قزوین، همدان، کرمانشاه و سمنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق مبتنی بر مفهوم ارزیابی عملکرد با الگوی راهبردیBSC (کارت امتیازدهی متوازن) است. وزن­دهی به معیارها بر اساس شاخص آنتروپی4 و اولویت­بندی به معیارهای چهارگانه الگوی کارت امتیاز متوازن به روش Topsis صورت پذیرفت. نتایج، حاکی از اولویت شعبه قزوین در معیار رشد و یادگیری و اولویت شعبه کرمانشاه در معیارهای مالی ، فرآیند داخلی و مشتری می­باشد. البته پس از وزن­دهی و رتبه­بندی کامل شعبات از جنبه مجموع معیارها، نتایج، حاکی از اولویت شعبه قزوین می­باشد.