طراحی سیستم ارزیـابی عملکرد بـر مبنای شاخص¬های الزامات صنایع خـودروسـازی با استفاده از مدل تلفیقی 1AHP و 2 TOPSISو منطق رادار در مدل تعالی سازمانی EFQM3 (موردکاوی: تأمین-کنندگان شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت،ایران (عهده دار مکاتبات)

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

شرایط محیطی، سازمان­های بزرگ را در وضعیتی قرار داده است که برخی برای حفظ بقای خود و برخی دیگر برای پیشرو شدن در صنعت باید به طور مستمر در حال تلاش و رقابت باشند. در این بین مدیریت تأمین و خرید نقش بسیار مهمی در رقابت ایفا می­کنند. بنابراین سازمان­های تولیدکننده قطعات خودرو  به کمک ارزیابی عملکرد، شاخص­های تأمین­کننندگان خود، می­توانند درجهت ارتقا و تعالی مشتریان (خودروسازها) کوشا باشند. مدل­های سنتٌی ارزیابی عملکرد تأمین­کنندگان، تنها بر کنترل هزینه­های تولید و کارآیی مبتنی بودند، در حالی که در موقعیت فعلی، به دلیل تغییرات غیرقابل پیش­بینی در محیط کسب و کار و دشواری­های مدیریتی، فضای رقابتی بین بنگاه­ها ایجاد شده و توجه به برخی شاخص­های غیرمالی نیز لازم شده است. تحقٌق اهداف شاخص­های صنایع خودروسازی نظیر (ممیزی فرآیند، ممیزی محصول، تحویل به موقع، هزینه­های کیفیت، PPM4، برگشتی از مشتریان و تأمین­کنندگان، اثربخشی کلی تجهیزات و رضایت­سنجی مشتریان) باعث تحرک و پویایی سازمان­ها و در نتیجه رضایت مشتریان می­شود. پژوهش حاضر نیز ضمن طراحی یک مدل تلفیقی مناسب از مدل­های تصمیم­گیریTOPSIS & AHP  و منطق رادار در مدل تعالی سازمانی  (EFQM)و با استفاده از شاخص­های فوق­الذکر و هم­چنین بهره­گیری از یافته­های علمی و مطالعات نظری، به اولویت­بندی تأمین­کنندگان شرکت قطعات خودروسازی، فرآوری و ساخت به صورت علمی و کاربردی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها