شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (توانمند سازی کارکنان) در سازمان های دولتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران(عهده دار مکاتبات)

2 استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (توانمند­سازی کارکنان) در دستگاه­های دولتی انجام گرفته است. به منظور انجام این تحقیق بر مبنای روش تحقیق توصیفی- پیمایشی، پرسشنامه­ای طراحی گردید و برای طرح سئوالات پرسشنامه با استفاده از 27 متغیر شناسایی شده در ادبیات نظری پژوهش و نظرات استاد راهنما و مشاور و متخصصین و صاجب­نظران اقدام شد. پرسشنامه پس از تعیین حجم نمونه، بین مجریان این قانون در دستگاه­های اجرایی تهران و قزوین که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند، توزیع گردید. در تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش از نرم­افزارSPSS  و روش تحلیل عاملی استفاده شد. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که شش عامل به عنوان عوامل مؤثر بر اجرای فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری (توانمند سازی کارکنان) شناسایی شدند. این عوامل به ترتیب اولویت عبارتند از: "فن­آوری اطلاعات و تمایل مجری"، "حمایت و مشارکت"، "سازماندهی"، "ماهیت خط­مشی"، "شرایط اجتماعی و سادگی خط­مشی" و "هماهنگی".

کلیدواژه‌ها