نقش تبلیغات اینترنتی بر اثربخشی خدمات بانکداری الکترونیکی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

با رسیدن تعداد کاربران ایرانی اینترنت به بیش از 33 میلیون نفر، مجرای کسب و کار در ایران از شیوه­های سنتی به شیوه­های الکترونیکی در حال تغییر است. با توسعه سریع تجارت الکترونیک و اینترنت و بخش­های مالی و بانکداری، مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیکی ترغیب می­شوند، از این­رو لازم است، سیستم­های بانکی جهت حفظ و توسعه بازار خود از یک سو و افزایش رضایت­مندی مشتریان بانکی از سوی دیگر، به نحوه ترغیب کاربران اینترنتی برای انجام تراکنش الکترونیکی، از طریق تبلیغات اینترنتی توجه نمایند. این مطالعه، تأثیر تبلیغات اینترنتی بر سطوح انگیختگی و نگرش مثبت از برند را مورد بررسی قرارداده است. پس از بررسی روایی (تحلیل محتوا) و پایایی تحقیق (به میزان 81 درصد آلفای کرونباخ)، تعداد 161 پرسشنامه جمع­آوری و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و با بهره‌گیری از روش‌های تی­استیودنت صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که، تبلیغات اینترنتی تأثیر بسزایی در ترغیب مشتریان بانکداری برای انجام تراکنش الکترونیکی دارد.

کلیدواژه‌ها