بررسی نقش و میزان تأثیر فاکتورهای فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش (مطالعه موردی: اداره امور زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین، ایران

2 دانشکده مدیریت حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

تسهیم دانش به عنوان یکی از فرآیند­های مدیریت دانش می­باشد. تسهیم دانش فرآیند انتقال دانش از یک فرد به فرد دیگر بوده و امکان دارد در این فرآیند، افراد بتوانند دانش صریح یا ضمنی را با هم مبادله کنند و دانش جدیدی را خلق نمایند. اگر تسهیم دانش به خوبی انجام گیرد، منجر به توسعه و افزایش کیفیت ارایه خدمات در سازمان­ها، به خصوص در سازمان­های دولتی می­شود و هم­چنین جهت رسیدن به مزیت رقابتی در سازمان­های بخش عمومی باید ارایه خدمات با کیفیت به عامه مردم، مد نظر باشد.
مطالعاتی که قبلاً انجام گرفته­اند فاکتورهای تأثیرگذار بسیاری را بر عمل تسهیم دانش بیان کرده­اند. ولی این مطالعات اغلب بر جنبه­های تکنولوژیکی و سازمانی تسهیم دانش تمرکز کرده­اند. مطالعات بسیار کمی تأکید بر سایر فاکتورها مانند جنبه­های فردی کرده­اند که در این تحقیق به بررسی فاکتورهای فردی مؤثر بر کیفیت تسهیم دانش پرداخته شد.
در این تحقیق میزان تأثیر فاکتورهایی مانند آگاهی، انگیزش، شخصیت و اعتماد بر روی کیفیت  تسهیم دانش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از تحقیق رابطه مستقیم و معنی­داری بین کلیه فاکتورهای فردی و کیفیت تسهیم دانش را اثبات نمودند و ضریب همبستگی بین فاکتورهای آگاهی، انگیزش، شخصیت و اعتماد، با کیفیت تسهیم دانش نیز به ترتیب برابر با 826/0 ،796/0 ، 722/0 و 245/0 به دست آمد و بنابراین فرضیه­های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها